top of page

Om psykoterapi

För den som aldrig träffat en psykoterapeut så kan det vara svårt att veta vad man kan vänta sig. Psykoterapi är många olika saker, men generellt kan man säga att det är ett tillfälle att få prata med någon, i en trygg atmosfär, om det som är svårt. Jag ser psykoterapi som ett samarbete där vi tillsammans hittar den form som passar dig bäst. Jag har en bred utbildning och strävar alltid efter att hitta ett arbetssätt som fungerar för oss båda. Det innebär att din återkoppling om vad som fungerar bra för dig och inte är avgörande. Jag tror på människans konstruktiva möjligheter, inneboende potential och förmåga till utveckling. Generellt kan man säga att jag är en aktiv terapeut och betonar betydelsen av en äkta, varm och jämlik terapeutisk relation. (fortsätt läsa nedan)

soffa1.jpeg

En terapi med livet i fokus

 

Jag utgår från en helhetssyn på människan där många perspektiv ryms. Existentiella frågeställningar, svåra barndomsupplevelser eller arbete med att frigöra och använda kreativa resurser kan vara teman i en terapi. Andra exempel på vad som kan rymmas är längtan efter ökad känsla av mening, strävan att känna tillit till den egna förmågan och viljan att skapa djupa varaktiga relationer. Innehållet i en terapi kan vara väldigt varierande, men utgångspunkten är ofta en känsla av att inte komma vidare i livet på egen hand. 

I min erfarenhet hänger ofta symtom som depression och ångest samman med hur vi lever våra liv och därför behöver en terapi vanligen gå bortom ett snävt symptomfokus och även inkludera frågor om mening, val, drömmar, begränsningar, relationer, arbete, vänner, fysisk hälsa - livet helt enkelt. 

Du kan läsa mer om min syn på livsfrågor och varför de är viktiga här. 

Vill du läsa en underhållande och informativ text om varför terapi kan vara ett bra alternativ klicka här.

Hur länge ska jag, bör jag, får jag gå i terapi? Här kan du läsa en text om hur länge en terapi ska pågå. 

Den relationella psykodynamiska psykoterapin utgör en grund för mitt arbete. Du kan läsa mer om den här

Psykolog, psykoterapeut och psykiater? Konsten att hitta en terapeut

 

Det finns många olika titlar på olika sorters terapeuter. 

 

En psykolog har läst psykologprogrammet på universitetet, en psykiater är en läkare med specialistutbildning i psykiatri (och kan skriva ut medicin) medan en psykoterapeut kan ha varierad grundutbildning (t ex psykolog, läkare, socionom eller beteendevetare) har en specialistutbildning i samtalsbaserad terapi . Det kan vara svårt att avgöra vilken kompetens som är lämpligast för att möta dina behov, men istället för att enbart fokusera på vilken utbildning terapeuten har så är det minst lika viktigt att du känner dig bekväm med personen du väljer att träffa.

 

Så här skriver Barry Duncan*, forskare och en av grundarna till Institute for the Study of Therapeutic Change, författare till flera böcker om effektiv psykoterapi och vad som utgör kärnan i hjälpande relationer:

 

Forskningen visar att kvaliteten på relationen utgör nästan en tredjedel av förklaringen till förändringen i psykoterapi. Inte teknik, metod eller förmåga till diagnosticering. Relationen är viktigare än allt det. Vad är då kvalitet i relationen? Duncan ger följande tips när du ska leta efter en person som kan vara ett stöd när du arbetar med motgångar och svårigheter i livet:

 

  • Lita på din magkänsla. Hur känns det i relationen? Är terapeuten en människa du trivs med eller känns det obehagligt?

  • Du ska känna dig förstådd, respekterad och validerad. Det betyder att terapeuten ser dig som auktoriteten på ditt eget liv, det är du som är experten på dig själv.

  • Dina mål är de viktiga. Terapeutens mål får inte vara vägledande för er kontakt, utan det är vad du vill med dig själv och ditt liv som måste vara i fokus. 

  • Relationen måste vara stöttande och uppmuntrande. Terapeuten behöver tro på din förmåga att avgöra vad som är bäst för dig och stötta dig i ditt arbete med att övervinna hinder och motgångar. 

 

Du får gärna kontakta mig för att undersöka om psykoterapi, samtalsstöd/handledning eller parterapi/parsamtal passar dig.

 

 

*Källa: Duncan, B. L. (2005). "What's Right With You: Debunking Dysfunction and Changing Your Life". HCI

bottom of page