Utbildningar och worshops för individer och par

Handledning, individuellt eller i grupp, för dig med samtalet som centralt inslag i ditt yrke.

Handledning - pluralistiska perspektiv.

Mitt arbete är grundat i pluralistiska/integrativa perspektiv där jag utgår från att samtliga terapiformer har något värdefullt att bidra med och att klienter behöver olika saker i terapi vid olika tillfällen. Anledningen är att komplexiteten i människan och hennes existens aldrig kan rymmas inom enskilda teoretiska ramar. Olika perspektiv belyser skilda fenomen och kompletterar varandra.

 

Flexibilitet, lyhördhet och feedback är nyckelord för mig, liksom betydelsen av att utforma gemensamma mål, vara överens om lämplig metod samt  relationens centrala betydelse för hela terapin. 

Som samordnande grundperspektiv så utgår jag från ett humanistisk perspektiv på människan där varje människas okränkbara värde är centralt. Jag tror på värdet av att inkludera andliga och existentiella perspektiv i psykoterapi, eftersom varje människa behöver placera sig i relation till de yttersta frågorna om mening, död, ensamhet, frihet, val och ansvar för att leva väl.  

Handledning kan syfta till:

- att få stöd i att hantera utmaningar i din yrkesroll

- att hitta vägar till utveckling och personligt växande i arbetet.  

- att reflektera över existentiella frågor, såsom värderingar, mening, etik, frihet, ansvar och val i ditt arbete.

- att få verktyg att hantera svåra situationer, stress och yrkesrelaterade utmaningar.

- att förstå dina egna behov och skapa en långsiktigt hållbar arbetssituation

 

Handledning kan helt enkelt vara ett tillfälle för fördjupad reflektion kring arbetets och livet utmaningar. 

Varför ska du välja mig som handledare?

Du ska välja mig som handledare om du ser ditt eget själv som den viktigaste komponenten i ditt arbete. Du värderar självkännedom och förmågan att skapa konstruktiva relationer högt. Du är villig att reflektera över dina värderingar, tankar, känslor och beteendemönster på djupet. Du ska också välja mig om du ser på allt arbete med människor som en omsorgsfull praktik som kräver återkommande reflektion kring både psykologiska och existentiella frågor. En annan viktig utgångspunkt för dig i ditt är villighet att ta ansvar inför de utmaningar du möter. 

Självfallet har god teoretisk kunskap stor betydelse för förmågan att fungera effektivt som psykoterapeut och du ska därför välja mig som handledare om du vill kunna växla mellan olika perspektiv och teoretiska förståelseramar. Barndom, tankar, beteenden, känslor, vilja, relationer och andlighet kan alla vara relevanta perspektiv för en klients (och en psykolog eller psykoterapeuts) utveckling och ju fler perspektiv vi klarar att hålla desto större sannolikhet att vi är till hjälp.

För att handledning ska vara effektiv så krävs också en tillitsfull relation. Forskningen visar att kvaliteten på relationen utgör nästan en tredjedel av förklaringen till förändringen i olika former av samtalskontakter. Så ett av de avgörande skälen att välja en viss handledare bör vara  kvaliteten på relationen. Detta förutsätter en vilja att pröva en handledare och att vara villig att byta om relationen inte fungerar.

 

Handledare har olika erfarenhet och utbildning, och du ska välja mig som din handledare om du värdesätter god teoretisk grund och praktisk erfarenhet. En välutbildad handledare bör ha förmåga att förstå både inre dynamik (tankar, känslor, vilja), yttre dynamik (relationer, kommunikation, samarbete, konflikt) och arbetsplatsens dynamik (hierkarkier, gruppdynamik, strukturer, ekonomi och organisatorisk kontext). Min utbildning inom psykologi, filosofi och organisationsteori ger en god teoretisk grund för arbetet som handledare. Min praktiska erfarenhet av att arbeta med människor i terapi och i olika roller i arbetslivet ger en god praktisk erfarenhet för arbetet.

Det kanske viktigaste jag har att erbjuda i rollen som handledare är mitt personliga engagemang och en villighet att möta och empatisk försöka förstå dig i din yrkesroll, för att därigenom bidra till fördjupad reflektion, insikt och förnyat engagemang. 

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete. 

Priser för 2019 är 1200 kr/60 min + moms. 

Kontakt

Om du har några frågor så kan du nå mig här:

Philip Bäckmo, fil. mag. Leg. psykoterapeut

Kronobergsgatan 2 
352 33

Växjö

070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:

terapi.backmo @ gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 Philip Bäckmo