Handledning för individer och grupper som arbetar med människor

Integrativ handledning med grund i relationell psykodynamisk psykoterapi och existentiella perspektiv.

Mitt arbete är grundat i en pluralistisk hållning där jag utgår från att samtliga terapiformer har något värdefullt att bidra med och att klienter behöver olika saker vid olika tillfällen. Anledningen är att komplexiteten i människan aldrig kan rymmas inom enskilda teoretiska ramar. Olika perspektiv belyser skilda fenomen och kompletterar varandra.  Mest fördjupad kunskap har jag dock inom relationell psykodynamisk psykoterapi samt humanistisk psykoterapi (som inkluderar existentiella och transpersonella  perspektiv). Den relationella psykoterapin har också en integrativ karaktär och inbegriper en hel del inslag från humanistisk terapi.

Flexibilitet, lyhördhet och feedback är nyckelord för mig, liksom betydelsen av att utforma gemensamma mål, vara överens om lämplig metod samt relationens centrala betydelse för effektiv psykoterapi. Den terapeutiska relationen ser jag som central för meningsfullt och effektivt psykoterapeutiskt arbete. 

Jag tror på värdet av att inkludera existentiella perspektiv i psykoterapi, eftersom varje människa behöver placera sig i relation till de yttersta frågorna om mening, död, ensamhet, frihet, val och ansvar för att leva väl. Ett annat område jag är övertygad om har en central plats i psykoterapi är våra relationer och deras betydelse för hur vi mår. En positiv grundsyn på människans inre möjligheter är likaså central för mitt förhållningssätt, utan att för den skull förneka människan destruktiva potential. 

 

Några av mina återkommande källor till inspiration är filosofen Martin Buber, den humanistiske psykoanalytikern Erich Fromm samt den existentiella psykoterapeuten Irvin Yalom. I övrigt är jag inspirerad av modern teoribildning och forskning kring integrativ psykoterapi som den lyfts fram av forskare såsom Barry Duncan, Scott Miller, Bruce Wampold, Daryl Chow, John Norcross, Mick Cooper och Paul Wachtel, samt relationella psykoterapeuter som Harry Stack Sullivan, Stephen Mitchell, Philip Bromberg och Donnel Stern. 

Handledning kan syfta till:

- att få stöd i att hantera utmaningar i ditt arbete

- att hitta vägar till utveckling och personligt växande

- att reflektera över existentiella frågor, såsom värderingar, mening, etik, frihet, ansvar och val

- att få verktyg att hantera svåra situationer, stress och yrkesrelaterade utmaningar.

- att förstå dina egna behov och skapa en långsiktigt hållbar arbetssituation

- att få utrymme för reflektion och nya insikter vilket ger ökad klinisk kompetens.

Handledning kan helt enkelt vara ett tillfälle för fördjupad reflektion kring arbetets och livets utmaningar. 

Varför ska du välja mig som handledare?

 

För att handledning ska vara effektiv så krävs en tillitsfull relation. Forskningen visar att kvaliteten på relationen utgör nästan en tredjedel av förklaringen till förändringen i olika former av samtalskontakter. Så ett av de avgörande skälen att välja en viss handledare bör vara  kvaliteten på relationen. Därför utgår jag från att du kan behöva pröva mig som handledare och att byta om du upplever att relationen inte fungerar.

 

Handledare utgår från olika perspektiv i sitt arbete och du ska välja mig som handledare om du värdesätter ett pluralistiskt perspektiv på psykoterapi, men söker fördjupade perspektiv inom relationell psykodynamisk psykoterapi och existentiella perspektiv. Men det viktigaste jag har att erbjuda i rollen som handledare är mitt personliga engagemang och en villighet att möta och empatisk försöka förstå dig i din yrkesroll, för att därigenom bidra till fördjupad reflektion, insikt och förnyat engagemang. 

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete. 

Priser för 2019 är 1200 kr/60 min + moms. 

Kontakt

Om du har några frågor så kan du nå mig här:

Philip Bäckmo, fil. mag. Leg. psykoterapeut

Kronobergsgatan 2 
352 33

Växjö

070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:

terapi.backmo @ gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 Philip Bäckmo