top of page

Handledning

I grunden ser jag på handledning som ett tillfälle till fördjupad reflektion i en trygg atmosfär. Ett tillfälle där du får utforska olika perspektiv, frågor och problem som uppstått i ditt yrkesliv. Det är naturligt att även ditt privata liv ges visst utrymme, även om fokuset är på din yrkesroll, helt enkelt eftersom livet är en helhet och olika delar påverkar varandra. Handledning vilar, precis som psykoterapi, på god allians mellan två individer, som är medresenärer i en dynamisk och levande relation.

Handledning.png

En viktig teoretisk utgångspunkt för mig är att samtliga terapiformer har något värdefullt att bidra med och att klienter behöver olika saker vid olika tillfällen. Anledningen är att komplexiteten i människan aldrig kan rymmas inom enskilda teoretiska ramar. Men mest fördjupad kunskap har jag inom relationell psykodynamisk psykoterapi och transpersonell psykoterapi.

 

Den relationella psykoterapin bidrar med en förståelse för hur mänskliga relationer formar vår karaktär och bidrar till psykisk hälsa och ohälsa. Den har en integrativ karaktär och är relativt metodneutral, men med grunden i psykodynamisk teori så bidrar den med en komplex syn på människan där det omedvetnas dynamik har en framträdande roll. Den transpersonella psykoterapin bidrar med en syn på människan som innebär att hon har tillgång till inre resurser, vägledning och visdom, och terapeutens uppgift är att bistå i frigörandet av dessa. 

Flexibilitet, lyhördhet och feedback är nyckelord för mig, liksom betydelsen av att utforma gemensamma mål, vara överens om lämplig metod samt relationens centrala betydelse för effektiv psykoterapi. Den terapeutiska relationen, präglad av empati, äkthet och en positiv grundsyn, ser jag som central för meningsfull och effektiv psykoterapi. 

Bra frågor för dig att reflektera över inför handledning:

- Vad tänker du är viktigt för mig att veta om dig och den du är?

- Vilka av dina styrkor tror du att jag kommer att se och upptäcka i ditt arbete? 

- Vilka tre saker eller områden tenderar att vara problematiska och svåra för dig?

- Vad tycker du är allra mest utmanande i ditt arbete? Hur tänker du att jag skulle kunna stötta dig bäst i detta?

- Vad har varit mest hjälpsamt för dig i tidigare handledning? Vad har inte varit hjälpsamt?

- Hur tar du helst emot feedback? 

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete. 

Jag tar även emot handledningsklienter via zoom/internet. Som för så många andra så har coronapandemin för med sig ökad erfarenhet av att använda digitala kommunikationsformer. Det har visat sig fungera väl att handleda via zoom, och jag tar därför emot handledningsklienter från hela landet som är villiga att mötas online.​

Priser för 2022 är 1300 kr/60 min + moms. 

bottom of page