Relationellt orienterad psykoterapihandledning

Relationellt orienterad psykoterapihandledning

Om du söker en handledare som värdesätter ett relationellt orienterat förhållningssätt, med fokus på alliansens betydelse för effektiv psykoterapi, så kanske jag är ett lämpligt alternativ för dig/er. 

 

Mitt arbete utgår från att samtliga terapiformer har något värdefullt att bidra med och att klienter behöver olika saker vid olika tillfällen. Anledningen är att komplexiteten i människan aldrig kan rymmas inom enskilda teoretiska ramar. Olika perspektiv belyser skilda fenomen och kompletterar varandra. Men mest fördjupad kunskap har jag dock inom relationell  psykodynamisk psykoterapi samt inom existentiella och transpersonella perspektiv.

 

Den relationella psykoterapin bidrar med en fördjupad förståelse för hur mänskliga relationer formar vår karaktär och bidrar till psykisk hälsa och ohälsa. Den har en integrativ karaktär och är relativt metodneutral i betydelsen att många olika tekniker får rum, men med grunden i psykodynamisk teori så bidrar den med en komplex syn på människan där det omedvetnas dynamik har en framträdande roll. Den transpersonella psykoterapin bidrar med en syn på människan som innebär att hon har tillgång till inre resurser, vägledning och visdom, medan den existentiella psykoterapin bidrar med en koppling mellan hur vi mår och hur vi lever våra liv. 

Flexibilitet, lyhördhet och feedback är nyckelord för mig, liksom betydelsen av att utforma gemensamma mål, vara överens om lämplig metod samt relationens centrala betydelse för effektiv psykoterapi. Den terapeutiska relationen, präglad av empati, äkthet och en positiv grundsyn, ser jag som central för meningsfull och effektiv psykoterapi. 

Bra frågor för dig att reflektera över inför handledning:

- Vad tänker du är viktigt för mig att veta om dig och den du är?

- Vilka av dina styrkor tror du att jag kommer att se och upptäcka i ditt arbete? 

- Vilka tre saker eller områden tenderar att vara problematiska och svåra för dig?

- Vad tycker du är allra mest utmanande i ditt arbete? Hur tänker du att jag skulle kunna stötta dig bäst i detta?

- Vad har varit mest hjälpsamt för dig i tidigare handledning? Vad har inte varit hjälpsamt?

- Hur tar du helst emot feedback? 

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete. 

Här kan du se ett exempel på samarbetskontrakt. 

Priser för 2021 är 1200 kr/60 min + moms.