top of page

Relationell integrativ handledning

I grunden ser jag på handledning som ett tillfälle till fördjupad reflektion i en trygg atmosfär. Ett tillfälle där du får utforska olika perspektiv, frågor och problem som uppstått i ditt terapeutiska arbete. Det är naturligt att även ditt privata liv ges visst utrymme, även om fokuset är på din yrkesroll, helt enkelt eftersom du är ditt främsta verktyg i rollen som terapeut. 

Handledning.png

Några av de centrala uppgifterna i handledning ser jag som följande:

a) Att främja handledningsrelationen. God handledning vilar, precis som psykoterapi, på en empatisk, trygg och äkta relation, men i handledning är relationen mer kollegial och fokus är på yrkesfrågor och utmaningar jämfört med terapi. 

b) Att bistå i tolkandet av klientens problematik. Ofta kan handledning bidra med nya perspektiv för att bättre förstå klientens problem och reaktioner. Relationella integrativa perspektiv innebär att förstå klientens utmaningar ur ett brett spektrum av möjliga orsaker och vägar framåt i terapin. 

c) Att bistå i tolkandet av terapeutens motöverföring i relation till klientens överföring. Detta är ett arbete som innebär att reflektera kring den terapeutiska relationen och dess dynamik. 

d) Att fördjupa och förtydliga teoretiska koncept. Min bakgrund finns huvudsakligen inom relationell integrativ teori och praktik, med fördjupning inom psykodynamisk, existentiell och transpersonell teori (se ex Bäckmo, 2022 för en fördjupning av dessa), och jag kan fungera som en samtalspartner för att tillämpa generella teoretiska koncept i specifika och unika terapeutiska utmaningar. 

e) Att främja och fördjupa en relationell-integrativ hållning hos terapeuten. Detta innebär att bistå i en terapeutisk hållning där symtom och psykopatologi sätts i ett brett perspektiv och kopplas samman med både barndomserfarenheter och frågor om syfte och mening i klientens liv, utifrån ett relationellt grundperspektiv. 

En viktig teoretisk utgångspunkt för mig är att samtliga terapiformer har något värdefullt att bidra med och att klienter behöver olika saker vid olika tillfällen. Anledningen är att komplexiteten i människan aldrig kan rymmas inom enskilda teoretiska ramar. Mest fördjupad kunskap har jag inom relationell psykodynamisk psykoterapi, existentiell och transpersonell psykoterapi (du kan läsa lite mer om dessa perspektiv här). Den sistnämnda gör anspråk på att vara just en helpersonspsykologi, vilket jag tycker är en hedervärd ambition för varje psykologi som gör anspråk på att förstå och hjälpa människor på olika sätt. 

Flexibilitet, lyhördhet och feedback är nyckelord för mig, liksom betydelsen av att utforma gemensamma mål, vara överens om lämplig metod samt relationens centrala betydelse för effektiv psykoterapi. Den terapeutiska relationen, präglad av empati, äkthet och en positiv grundsyn, ser jag som central för meningsfull och effektiv psykoterapi. 

Bra frågor för dig att reflektera över inför handledning:

- Vad tänker du är viktigt för mig att veta om dig och den du är?

- Vilka av dina styrkor tror du att jag kommer att se och upptäcka i ditt arbete? 

- Vilka tre saker eller områden tenderar att vara problematiska och svåra för dig?

- Vad tycker du är allra mest utmanande i ditt arbete? Hur tänker du att jag skulle kunna stötta dig bäst i detta?

- Vad har varit mest hjälpsamt för dig i tidigare handledning? Vad har inte varit hjälpsamt?

- Hur tar du helst emot feedback? 

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete. 

Jag tar även emot handledningsklienter via zoom/internet. Som för så många andra så har coronapandemin för med sig ökad erfarenhet av att använda digitala kommunikationsformer. Det har visat sig fungera väl att handleda via zoom, och jag tar därför emot handledningsklienter från hela landet som är villiga att mötas online.​

Priser för 2023 är 1300 kr/60 min + moms. 

bottom of page