Utbildningar och worshops för individer och par

 Ta hjälp av en erfaren konsult för att stärka och utveckla ert team.

Grupputveckling och teambuilding

Ett framgångsrikt team löser effektivt de uppgifter det har att lösa. Generellt kan man säga att varje team då behöver förhålla sig till objektiva mål, mellanmänskliga relationer och individuella faktorer (såsom personliga styrkor, personlighetsprofil och även individuella brister). 

Eftersom varje grupp är unik, med dess egna mix av individer, mål, omvärld och beteendemönster så bör teamutveckling alltid skräddarsys. 

I min erfarenhet är effektiv teamutveckling en långsiktig och systematisk process. Jag inleder därför ofta mitt arbete med att prata med chef/ledare för gruppen för att förstå hens syn på situationen och vad hen önskar åstadkomma. Detta samtal kan i sig vara ett tillfälle till nya perspektiv och lärande.

 

Om vi sedan tror att jag kan vara till fortsatt nytta för gruppen utformar vi en form för initialt samarbete utan alltför stort åtagande för någon part. Detta för att utvärdera om vi upplever att vi har förutsättningar för fortsatt gynnsamt samarbete.

 

Ett sådant initialt projekt innebär ofta individuella samtal med gruppens medlemmar, konsultation med chef/ledare, och ett möte där gruppens förutsättningar, utmaningar och önskemål diskuteras. Detta leder ofta till att möjligheter för utveckling förtydligas. Ofta är det mycket som gruppen kan göra på egen hand, och jag som extern konsult har en ”lågintensiv” roll som kan innebära återkommande workshops på olika teman, coachande i samband med att gruppen arbetar med specifika frågor för att åstadkomma nya tankar och lösningar, coachande utanför gruppmöten för att stärka relationer och kommunikation. 

 

Indikationer på att en grupp kan ha nytta av att anlita en extern konsult:

  • Viktiga frågor diskuteras inte öppet

  • Upprepade destruktiva konflikter

  • Gruppmedlemmar agerar som om de är överens när de inte är det

  • Diskussioner går i cirklar utan att nå överenskommelser

  • Gruppen är polariserad i olika ”läger”

  • Överenskommelser genomförs inte och följs inte upp

  • Det saknas tillit

  • Deltagarna tar inga initiativ

  • Diskussioner blir lätt destruktiva

Det finns många olika teorier och modeller om gruppers utveckling och behov. I mitt arbete är en av utgångspunkterna att gruppens syfte och uppgift avgör vilken typ av grupputveckling som är lämpligast. 

Du är välkommen att kontakta mig för att undersöka möjligheterna att samarbeta kring grupputveckling.​