top of page

Om gruppers uppgift, auktoritet, roller och gränser.

Grupper är komplexa fenomen men kan förstås genom fyra olika linser. När en grupp hamnar i konflikt eller i förvirring så framstår ofta problemen som mellanmänskliga, men inte sällan så beror de på brister i någon av dessa fyra linser. De är därför en bra utgångspunkt för att försöka förstå och åtgärda problem i grupper. 

Huvuduppgift

Varje grupp som möts, möts för att göra något, skrev Wilfred Bion. Huvuduppgiften för en grupp är dess syfte och anledning till varför gruppen existerar. I en organisation kan det finnas flera uppgifter vilka konkurrerar med varandra, och för att helheten ska vara effektiv så behöver varje grupp underordna sig den övergripande huvuduppgiften. Ibland glömmer grupper vilken som är deras huvuduppgift och agerar då som om uppgiften vore en annan (t ex att strida inbördes, att fly en uppgift, att vara passivt beroende av ledaren, eller att drömma om en omöjlig framtid). För att medlemmarna i en grupp ska vilja underordna sig huvuduppgiften är det viktigt att den upplevs som meningsfull. 

2

Auktoritet

Auktoritet kan vara formell eller informell, och kan definieras som "rätten att utföra en viss uppgift". Auktoritet kan komma ovanifrån, underifrån eller inifrån. Formell auktoritet hänger ofta samman med en viss yrkestitel, eller beskrivning av en viss grupp (ett exempel är 'styrelse'), som ger rätten att utföra visst arbete. Men formell auktoritet kan också komma från kultur och normer (vissa personer eller grupper ges viss auktoritet av andra). Auktoritet hänger vanligen samman med makt, vilket innebär förmågan att få andra att göra visst arbete och att styra över fördelning av resurser. En person som getts auktoritet ovanifrån (ex från en överordnad chef) behöver också ges den underifrån (från medarbetare och underställda) för att vara effektiv i sitt arbete. Hur en individ tar en roll med auktoritet handlar om vilken auktoritet som ges inifrån individen själv. 

3

Roller

Formell roll handlar om vilken funktion som förväntas utföras, och kan definieras av en arbetsbeskrivning. Personen som har en viss roll behöver ha rätt kompetens för att utföra de uppgifter som förväntas av rollen. Roller är olika tydligt formaliserade (ex en hjärnkirurg har en tydligt definierad formell roll, medan en medlem i en styrelse inte nödvändigtvis har lika tydlig formell roll). Informell roll handlar mer om hur en person tenderar att interagera med övriga medlemmar i gruppen. En informell roll kan vara den skämtsamma, den omsorgsfulle, den som ifrågasätter, den tyste, den lojale eller andra informella roller. Den informella rollen influeras vanligen av en medlems bakgrund, personlighet, temperament m.m. 

4

Gränser

Gränser separerar det som är inom ett system från det som är utanför. Om gränserna är för rigida så uteblir vitalitet och utbyte med omvärlden, men om gränserna är för genomsläppliga riskerar systemet att lösas upp och förlora sin uppgift. Gränser kan handla om vilken information som når in och ut ur gruppen, vilka som kan betraktas som dess medlemmar, villkor för att bli medlem, tider när gruppen möts, vilka resurser den har, eller andra frågor som definierar gruppen. Inte minst handlar gränser också om att definiera huvuduppgiften, roller och auktoritet. Det finns både fysiska och psykologiska gränser för en grupp. Idealt sett är gränser tydligt definierade, accepterade och respekterade av gruppen. 

bottom of page