Om transpersonell psykologi

Den transpersonella psykologin kan sägas integrera tidlös visdom med modern psykologi. Transpersonell psykologi inbegriper hela spektrumet av mänsklig utveckling - från våra djupaste sår och förvirring till höjdpunktsupplevelser och andlighet.

ljusstakar

Den transpersonella psykoterapin saknar en egen avdeldning i världens mest inflytelserika organisation inom psykologifältet, APA (American Psychological Association), men finns representerad i "Division 32", den humanistiska psykologins avdelning. I Storbritannien har transpersonell psykoterapi en plats i The British Psychological Society och det är möjligt att läsa akademiska kurser upp till doktorsnivå på universitet både i Storbrittanien och USA. Även om den transpersonella psykologin befinner sig i den akademiska marginalen så är den alltjämt representerad i de stora psykologiska organisationerna, dock inte i Sverige. 

Transpersonell psykoterapi skiljer sig från andra former av terapi på några olika sätt, främst genom att den vilar på en viss människosyn. Den förutsätter att människan rymmer en transpersonell dimension, och att psykologisk utveckling och läkande kan behöva sättas i ljuset av vad vi kan kalla (i brist på bättre ord) andliga perspektiv. Här blir begreppen genast problematiska, på grund av deras mångtydighet, men i ett avseende menas med andlighet en direkt erfarenhet av att livet rymmer något heligt, magnifikt och meningsfullt. 

 

Den transpersonella psykoterapin berör frågor som:​

- Hur kan psykologiskt lidande minskas genom att återknyta med den vi djupast är (utöver självbilder, tankar och känslor)? 

- Hur kan människan uppleva sig stå i djupare förbindelse med andra, med världen och med livet självt? 

- Hur kan vårt transpersonella Själv fungera vägledande i svåra stunder i livet? 

- Hur kan vi upptäcka mening och sammanhang i en föränderlig, oförutsägbar och kaotisk värld?  Vilken hjälp finns att få från världens andliga och religiösa traditioner (integrerad med modern psykologi)?

- Hur kan vi upptäcka inre värde och potential, och samtidigt se detta värde hos andra och i världen? 

Om psykosyntes

 

En av de äldsta formerna av transpersonell psykoterapi är psykosyntes, som är en integrativ psykoterapi med hundra år på nacken. Psykosyntesen har rötterna i psykoanalysen men är en unik syntes mellan psykodynamiska, transpersonella, kognitiva, behavioristiska och humanistiska teorier. Det finns många sätt att beskriva psykosyntesen på, men en tro på människans potential till konstruktiv utveckling är central liksom betydelsen av kontakt med djupare dimensioner av vårt medvetande. 

Psykosyntesen har influerats av både modern västerländsk psykologi och uråldrig österländsk visdom. Idag är psykosyntesen inte unik i detta avseende utan de psykologiska principerna bakom meditation och kontemplativa metoder har utforskats i mängder med vetenskapliga studier. Mindfulness, self-compassion och andra meditativa övningar är bara några exempel på hur österländsk filosofi kommit att få inflytande inom psykoterapin och som utgör centrala inslag i psykosyntesen, men under andra begrepp. Andra områden som är centrala i psykosyntesterapi är betydelsen av den terapeutiska relationen, samarbete om mål och metoder, en tydlig plan för arbetet (dvs de principer som har stort forskningsstöd och kallas "common factors"). 

Några av förhållningssätten inom psykosyntes:

- varje människa bär på en mångfald inom sig, både primitiva och kreativa krafter samsas i olika konstellationer i vårt inre, till stor del omedvetna för oss

- våra livsval är viktiga, och vi bär inom oss en inre kompass som kan peka oss i rätt riktning

- vi kan stärka vår medvetenhet och vilja och därigenom nå ökad inre frihet

- utan fördjupad självkännedom, dvs kunskap om vår personlighet och dess mönster, är all utveckling försvårad

- självförverkligande (eller individuation) är en livslång process som erbjuder både mening och prövning

- varje människa bär på ett inre centrum, med möjlighet till medvetenhet, överblick och kontroll

- kvaliteten på våra relationer påverkar i stor utsträckning vårt välmående

Psykosyntes som terapeutisk hållning

Psykosyntes är inte en metod, även om dess kritiker ibland tycks uppfatta det så, utan psykosyntesen är en terapeutisk hållning baserat på en transpersonell livs- och människosyn. Vissa metoder har av tradition förekommit inom psykosyntesen, men grundhållningen har alltid varit och förblir integrativ och flexibel. Det är en levande tradition, där dess utövare kan skilja sig markant från varandra, men ändå dela en gemensam kärna. 

 

Med en transpersonell livs- och människosyn så kommer några förhållningssätt, bland annat en uppfattning att livet rymmer en meningsfullhet möjlig för oss att upptäcka, att varje individ bär något inom sig som förtjänar att kallas heligt, att människan inte kan reduceras till endimensionella förklaringar, samt att upplevelser av självtranscendens, kärlek, godhet, sanning och skönhet kan ha betydande, positiva psykologiska effekter (och omvänt, frånvaron av dessa kvaliteter kan ha betydande negativa konsekvenser). 

Välkommen att kontakta mig om du är intresserad av psykoterapi eller handledning.