Utbildningar och worshops för individer och par

Ta hjälp av en erfaren konsult för att hantera och förebygga konflikter.

Konflikthantering

Konflikter kommer i olika format, men de har vissa gemensamma drag. Förutom att de riskerar att sluka mycket tid och energi så riskerar de att bli svåra att hantera.

Meningsskiljaktigheter är nödvändiga, men inte tillräckliga, för att en konflikt skall uppstå. Konflikter kräver vanligen någon form av brist, ett oklart ägande och inte sällan känslomässiga inslag som gör situationen svårhanterad. Min strävan är att varje hanterad konflikt också ska bidra till ökat lärande och undvikande av destruktiva konflikter i framtiden, genom att belysa konfliktens dynamik och vidmakthållande.

Min roll är att som utomstående bidra med nya perspektiv och vägar framåt, mot en hållbar situation där konflikten inte längre utgör ett problem.

Vanligen inleds processen med att jag träffar chef eller ansvarig medarbetare för en första intervju. Beroende på konfliktens dynamik är alternativen olika. Ibland räcker det med att jag ger ansvarig chef coaching och att chefen sedan agerar på egen hand, medan det andra gånger krävs att jag deltar som en extern part i ett arbete att kartlägga och hantera den pågående konflikten.

Kontakta mig gärna för ett utforskande om du tror att jag skulle vara till nytta för att hantera en konflikt eller för ett konfliktförebyggande arbete.​

Tillbaka till tjänster för företag