Utbildningar och worshops för individer och par

Jag tror på kraften i goda relationer.

Relationskompetens i arbetslivet - teoretisk grund

Relationskompetens på fyra teoretiska ben

Att utveckla relationskompetens förutsätter en förmåga att förstå sig själv. Annars blir varje relation en möjlig återvändsgränd där man tenderar att upprepa sina egna föreställningar om andras tillkortakommanden och brister. Självkännedom är en ständigt pågående process och i ett organisatoriskt kontext utgår jag från fyra teoretiska grunder för att stärka självinsikt och konstruktiva relationer. 

Existensfilosofi

Existentiell filosofi och psykologi handlar om att förstå vad det innebär att vara människa. För relationsutveckling i arbetslivet handlar det om att betrakta varje människa som i grunden fri, kapabel att välja och därför ansvarig för sig själv, sitt beteende och sitt eget liv. Det handlar också om att betrakta människan som en relationell varelse, beroende av andra men också av autonomi och självständighet för att må bra. Andra betydande existentiella utgångspunkter är att varje människa är både meningssökande och meningsskapande, och att upplevelsen av meningsfullhet är en av de mest betydande drivkrafterna hos människan, samt en av de avgörande komponenterna för psykologisk hälsa. Slutligen innebär ett existentiellt synsätt att vi alltid har både begränsningar och möjligheter att förhålla oss till och ett ensidigt fokus av antingen möjligheter eller begränsningar skapar problem. Istället handlar det om att utveckla ett förhållningssätt som kan hålla polariteter och paradoxer. 

 

Relationell psykologi

Relationell psykologi och teori har fokus på betydelsen av hur människor upplever kontakt och samspel med andra. En av grundtankarna är att psykiska strukturer som personlighetsdrag, reaktionsmönster, roller och livsstilar utvecklas i samspel mellan människor. Vi formas av våra relationer, inte bara i vår barndom utan livet igenom. Därför är självkännedom om de egna relationsmönstren en av hörnstenarna i relationsutveckling. Bakom varje relationsmönster finns psykologiska drivkrafter med grund i bland annat behov av att balansera beroende och självständighet, självomsorg och omsorg om andra, självhävdelse och att vara andra tillags. Andra utgångspunkter är att varje människa har behov av att känna sig sedd och uppskattad, uppleva god självkänsla och ett gynnsamt förhållningssätt att fungera tillsammans med andra människor.

Affektiv och kognitiv psykologi

Den affektiva och kognitiva psykologin handlar om att förstå och förhålla oss till våra känslor och tankar. Känslor kan fungera som viktig information om hur vi uppfattar situationer och om våra behov. Känslor är i många avseenden vårt primära motivations- och informationssystem, och därför är förmågan att uppfatta, förstå och uttrycka känslor konstruktivt så viktig. Tänkandet är också uppenbart en central psykologisk komponent i vårt samarbete med andra. Här har den kognitiva psykologin bidraget med viktiga insikter om hur vi lätt misstolkar andras avsikter, överdriver eller förvränger olika aspekter av mellanmänskligt samspel och vad vi kan göra för att balansera och rätta till dessa tendenser. 

Ekonomi och organisationsteori

Relationer i arbetslivet ingår i en ekonomisk och organisatorisk kontext, till exempel i ett övergripande organisationsmål och syfte, en viss kultur, hierarkier och beslutsmakt, roller, ekonomiska krav, marknadskrafter med mera. Allt detta påverkar i olika grad relationer och deras dynamik. Direkta ekonomiska verktyg såsom belöningssystem och kriterier för befordringar har en stark påverkan, precis som rollbeskrivningar och uppgiftskrav. Organisationskultur, normer och vanor har likaså en kraftfull påverkan, men mer indirekt för relationers utveckling och dynamik.