Jag tror på kraften i goda relationer.

Effektiv kommunikation och konstruktiva relationer i arbetslivet - teoretisk grund

Många arbetsgrupper uppvisar gemensamma drag när det gäller kommunikations- och relationsmönster. Bakom dessa mönster finns inre förhållningssätt, attityder och värderingar, eller vad som kan kallas ”mentala modeller”. De utgör våra föreställningar, värderingar och grundantaganden om hur vi ska bete oss i samarbete med andra. När grupper och relationer kör fast så finns nästan alltid samma mentala modeller som bakomliggande orsak. Och omvänt, välfungerande grupper och relationer bygger på ett antal identifierbara mentala modeller. 


Vilka mentala modeller utgår du och ditt team eller arbetsgrupp ifrån? 


När du utgår från vad vi kan kalla kontrollerande och antingen-eller mentala modeller så strävar du efter att försöka få andra agera som du vill, och att övertyga dem om att du agerar i organisationens bästa. Trots detta är konsekvensen vanligen att ni kör fast utan att orsaken eller vägen framåt är tydlig. När mycket står på spel, såsom identitet, känslor, pengar eller status, så är det lättare att få syn på improduktiva beteenden. Men dessa beteenden kan bygga på mentala modeller som är så tagna för givet att det inte går att se att just de är orsaken till problemen. 


När du utgår från mentala modeller baserade på ömsesidighet och lärande, eller relationella mentala modeller, så når du dina mål genom att lära från och tillsammans med ditt team. Du är öppen för att påverkas av andras åsikter, du är mindre benägen att bli defensiv, och samtidigt är du öppen med dina åsikter och försök att övertyga andra. Du ser på varje medlem i gruppen som kapabel att bidra med ett viktigt och unikt perspektiv, och bara genom att alla bidrar så blir helheten synlig. Ni arbetar tillsammans för att bygga på styrkor och kunskap i hela teamet. 


Mentala modeller. Beteende. Resultat.


Ömsesidighet, lärande och relationella mentala modeller gör att ditt team arbetar mer effektivt. Dessa mentala modeller är förvisso sunt förnuft, men det betyder inte att de är vare sig vanliga eller enkla att tillämpa. Forskning och erfarenhet (se referenser nedan) visar istället på motsatsen. Ju mer som står på spel desto lättare är det att vi faller in i destruktiva mentala modeller, baserade på kontroll, ensidighet och antingen eller-tänkande. Det är anledningen till att det är svårt att få grupper att fungera effektivt tillsammans. 


Mentala modeller baserade på ömsesidighet, lärande och relationella perspektiv innebär:


Att du värderar:
•    Transparens/öppenhet
•    Nyfikenhet och intresse på andra människor och deras bakomliggande motiv
•    Informerade och medvetna val
•    Ansvar
•    Rationell medkänsla

Att du utgår från relationella grundantaganden:
•    Jag har viss information och andra människor har det också
•    Andra kan tycka annorlunda än jag och ändå ha goda avsikter 
•    Jag kan mycket väl vara en del av problemet
•    Vi ser båda saker som den andra inte ser
•    Meningsskiljaktigheter är tillfällen för lärande

Beteende baserat på dessa mentala modeller:
•    Uttryck dina egna åsikter och ställ genuina frågor (balansera förespråkande och efterfrågan) 
•    Dela all relevant information. 
•    Använd specifika exempel och kom överens om vad viktiga ord betyder. 
•    Förklara ditt resonemang (hur du tänker) och din avsikt (vad du vill). 
•    Fokusera på behov/intressen inte position
•    Pröva dina antaganden och slutsatser 
•    Bestäm gemensamt nästa steg i processen
•    Prata om det som inte går att prata om

Resultat för ditt team eller arbetsgrupp:
•    Kortare implementeringstider
•    Ökad motivation och tillit
•    Bättre gemensamma beslut
•    Ökat lärande
•    Förbättrade relationer
•    Ökat personligt välbefinnande

Mentala modeler baserade på ensidighet, kontroll och antingen eller-tänkande innebär:

Att du värderar:
•    Att ha rätt och att vinna
•    Minimering av negativa känslor
•    Rationellt agerande

Att du utgår från ensidiga, antingen eller-grundantaganden:
•    Jag förstår situationen och de som inte håller med mig förstår den inte
•    Jag har rätt och de som inte håller med mig har fel  
•    Jag har goda avsikter, men de som inte håller med har tveksamma motiv
•    Mina tankar och känslor är fullt berättigade (och behöver inte ifrågasättas)
•    Jag är inte en del av problemet

Beteende baserat på dessa mentala modeller:
•    Uttryck dina egna åsikter utan att fråga efter andras, eller fråga efter andras åsikter utan att dela dina egna
•    Undanhåll relevant information. 
•    Prata generellt och vagt, samt kom inte överens om vad viktiga ord betyder. 
•    Håll ditt resonemang för dig själv (hur du tänker) och din avsikt (vad du vill), samt fråga inte efter andras resonemang och avsikter  
•    Fokusera på position, vad du vill, och inte bakomliggande behov och intressen
•    Agera på dina antaganden och slutsatser som om de vore sanna
•    Kontrollera konversationen och processen
•    Undvik svåra känslor, frågor och ämnen. 

Resultat för ditt team eller arbetsgrupp:
•    Längre implementeringstider
•    Minskad motivation, tillit
•    Lägre kvalitet i beslut
•    Minskat lärande
•    Försämrade relationer
•    Minskat personligt välbefinnande, ökad stress

 

Teorierna och forskningen om mentala modeler är baserade på Chris Argyris och Donald Schöns teorier om Model I och Modell II, vad som kallas “double loop learning” och vidareutvecklat av Peter Senge (lärande organisationer), Diana Smith and Phil MacArthur (forskare och praktiker vid Action Design) samt av Roger Schwarz (The Skilled Facilitator). Teorierna och deras tillämpning har hjälpt individer och grupper att fungera mer effektivt sedan slutet av 1970-talet. De är med andra ord väl beprövade.