Den själfulla arbetsplatsen – 21(preliminära) hållpunkter

Peter Koestenbaum inleder sin bok ”The Philosophical Consultant” med ett brev han fick från en affärstidning kort efter terrorattackerna i New York 2001. Frågan i brevet var hur, efter en sådan tragedi, man skulle kunna gå tillbaka till arbetslivet utan att glömma eller trivialisera det som hänt. Problemet var, konstaterar Koestenbaum, att arbetslivet redan var trivialiserat genom att fokusera på girighet, självhävdelse och underhållning. Meningsfullhet baserat på värden som godhet, tjänande och medmänsklighet hade gått förlorad. Men det är möjligt att åstadkomma förändring.

Min bok ”Själen är ett verb” beskriver själen som ett förhållningssätt, något du gör snarare än har. Det är ett försök att peka mot ett sätt att leva med en form av psykologiskt djup och höjd som kan återfinnas i religionen, men på ett helt sekulärt sätt, utan krav på tro på något övernaturligt eller liv bortom döden. Fördelarna med att leva själfullt är många, det ger livet en magi som riskerar att gå förlorad i ett strikt rationellt förhållningssätt, men kanske viktigast är att det ger en vitalitet och passion med potential att fylla livet med mening genom att leva efter värderingar som mening, godhet, sanning, passion, medmänsklighet och att vårda det vackra.

Det är lätt att tänka på det själfulla som något vi upplever i kontakt med naturen, kanske en sommarkväll när vi tittar upp mot en stjärnklar himmel eller när vi står inför ett storslaget landskap. Då fylls vi av vördnad, förundran och kanske en känsla av att ingå i något större än vårt eget, lilla, liv. Men på arbetet kan det vara svårare att hitta det själfulla. De flesta av oss har istället erfarit den själlösa arbetsplatsen med dess opersonliga yta, döda byråkrati och meningsfattiga arbetsuppgifter. Inte sällan är avsaknaden av det vackra ett tydligt företräde för dessa arbetsplatser.

Den själfulla arbetsplatsen är inte ett resultat av en nyttokalkyl som visar på färre sjukskrivningar eller högre produktivitet om vi organiserar för ”själen” lika mycket som för ekonomin. Själen är ett val vi gör för att uttrycka något av den vi är, för sin egen skull. Det själfulla är inte något vi eftersträvar för att det leder till något annat, lika lite som vi eftersträvar mening eller glädje för att det ska leda till något större. Själen har intrinsikalt och absolut värde i sig självt, men det betyder inte att den själfulla arbetsplatsen inte har fördelar ändå. Det är jag övertygad om att den har, men det är inte nyttan eller effektiviteten som är drivkraften utan snarare mänsklig värdighet, godhet och utveckling.

Jag tror det är möjligt och meningsfullt att prata om själen i arbetslivet, om den själfulla arbetsplatsen, som ett sätt att återknyta arbete med grundläggande mänskliga behov av att ingå i en större gemenskap, få vara till nytta för ett syfte som är större än en själv, få känslan av att göra gott, ta och ge empati och agera i linje med etiska värden.

Mina tankar om den själfulla arbetsplatsen är preliminära och under utveckling, men jag vill ändå försöka peka i en riktning och därigenom också upptäcka brister eller korrigeringar som behöver göras.

Preliminära principer för en själfull arbetsplats:

 1. Den själfulla arbetsplatsen är först och främst en plats för människan, inte maskiner eller ekonomi.

 2. Behandlar eller betraktar aldrig människan som ett objekt, utan som en självständig, autonom individ.

 3. Betraktar människan som fri och ansvarig för sina val.

 4. Betraktar information som fri, öppen och att varje val bör bygga på öppenhet och tillgång till relevant information.

 5. Ser individens värderingar som viktigare än systemets värderingar, och valet att ingå i systemet som en fri handling.

 6. Bygger på en kultur av samhörighet, i betydelsen ”vi är alla i detta tillsammans”

 7. Vördar livet och ser livet som något gott.

 8. Ser arbetsplatsen som en plats för mänskligt agerande och därför som en arena där etik och moral är centrala mänskliga discipliner.

 9. Ser relationer som centrala och skapar utrymme för att stärka konstruktiva relationer, hantera konflikter och fira framgångar.

 10. Bygger på ett uttalat syfte att bidra till att minska mänskligt lidande och/eller öka mänskligt välmående genom att möta faktiska behov och aldrig agera bedrägligt.

 11. Ser varje individ som betydelsefull och med potential att bidra både konstruktivt och destruktivt till helheten, och uppmuntrar därför alltid till konstruktivt agerande utan att blunda inför det destruktivas kontinuerliga närvaro.

 12. Vårdar det vackra och strävar efter att göra världen lite vackrare.

 13. Vårdar det goda och strävar efter att göra världen lite, eller mycket godare för människor att leva i.

 14. Eftersträvar ekonomisk lönsamhet som ett uttryck för en välfungerande organisation och en följd av att verkliga behov på marknaden möts.

 15. Erbjuder människor en möjlighet att växa och utvecklas inom de ramar som arbetsplatsen klarar av att uppbåda.

 16. Föredrar partnerskap framför direkt maktutövning, och upprättar hierarkier baserade på kompetens och förmåga snarare än makt och kontroll.

 17. Betraktar ledarskap som något alla i organisationen har ansvar för att utöva, även om alla inte har samma formella makt. Alla har ett ansvar att göra sin röst hörd och bidra konstruktivt till helheten.

 18. Ser gemenskap som centralt för en arbetsplats, även om den alltid är övergående i någon annan form.

 19. Ser det som en nödvändig förutsättning för effektivt arbete att individens själv, hennes värderingar och hennes arbetsuppgifter inte är i konflikt.

 20. Ser motgångar, misslyckanden och nederlag som ofrånkomliga och viktiga inslag i en organisations liv vilka är prövande men också tillfällen för lärande och omtanke.

 21. Påtvingar ingen värderingar, men utmanar individer att reflektera över frihet, ansvar, integritet, ödmjukhet, hjälpsamhet och andra centrala värderingar för konstruktiv mänsklig samvaro.

Jag är fullt medveten om att dessa punkter är ofullständiga, både i omfattning och formulering. Sannolikt kommer jag att arbeta om och vidare med dem, men jag vore glad och tacksam om du vill dela några tankar som väcks hos dig när du läser dessa rader. Tveka inte att höra av dig!

/Philip Bäckmo

#arbete #ledarskap #samarbete #själen #mening

Utvalda inlägg
Senaste inlägg